You are here: Home O nás Stanovy HO Roudnice
Document Actions

O nás

Informace o oddílu

Stanovy HO Roudnice

Stanovy Horolezeckého oddílu Roudnice nad Labem

HLAVA I. — NÁZEV A DÍLO


Horolezecký oddíl Roudnice nad Labem (dále pouze HORCE) se sídlem Roudnice nad Labem, Řipská 1924.

HLAVA II. — VZNIK A POSTAVENÍ


1.    HORCE vzniká jako samosprávní sdružení občanů na základě uspokojování jejich zájmů o sportovní činnost související s aktivním překonáváním výšek a o sportovní činnost bezprostředně související.

2.    HORCE je základní organizační složkou dobrovolně sdruženou v Českém horolezeckém svazu (ČHS) s možností sdružit se s jinou společenskou organizací tělovýchovného zaměření na zásadách dobrovolnosti a vzájemného respektování svých zájmů, cílů a potřeb.

HLAVA III. — POSLÁNÍ


Posláním HORCE je všestranné rozvíjení fyzických, duševních a morálních vlastností svých členů, vykonávat jejich vůli, dbát na dodržování zásad demokracie, vnitřní dobrovolné kázně všech členů a vzájemného přátelství, kterému bude vlastní uvědomělé a dobrovolné úsilí všech členů splnit společné cíle a poslání HORCE.

HLAVA IV. — HLAVNÍ SMĚRY PŮSOBENÍ


1.    HORCE organizuje všechny formy sportovní činnosti související s aktivním překonáváním výšek, zejména:
a)    klasické horolezectví ve velehorských oblastech
b)    pískovcové lezení
c)    skálolezectví
d)    halové lezení
e)    lezení na balvanech
f)    vysokohorskou turistiku
g)    skialpinismus
h)    soutěže
       a vytváří podmínky pro činnost těchto odvětví.

2.    HORCE provádí školení svých členů na podkladu metodiky ČHS, dbá na dodržování základních pravidel sportovní činnosti pro jednotlivá sportovní odvětví, stanovených ČHS.

3.    HORCE umožňuje svým členům účast na školeních pořádaných ČHS nebo jinými organizacemi, které souvisejí se zajištěním bezpečnosti při činnostech spojených s překonáváním výšek.

4.    HORCE dbá na dodržování vnitřní kázně a postihuje provinění jednotlivců podle disciplinárního řádu HORCE

5.    HORCE spolupracuje se sportovními organizacemi působícími v České republice i v zahraničí v zájmu rozvoje sportu a zkvalitnění výkonnosti a výchovy svých členů .

6.    HORCE spolupracuje s orgány státní ochrany přírody, respektuje směrnice pro pohyb v chráněných krajinných oblastech a podmínky pro sportovní činnosti v těchto oblastech.

7.    HORCE provozuje hospodářskou nebo i zahraničně hospodářskou činnost.

HLAVA V. — ČLENSTVÍ


1.    členství v HORCE je založeno na dobrovolnosti a rozlišuje se na:
a)    členství dětí od 6 do 15 let věku
-    činnosti HORCE se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem rodičů nebo jejich zákonného zástupce
b)    členství jednotlivců nad 15 let věku se dále dělí na:
b1) člen zakládající
-    osoba, která věnuje HORCE finanční příspěvek, jehož minimální výši stanoví valná hromada
b2) člen činný
b3) člen přispívající
-    člen činný či přispívající je osoba, která zaplatila příspěvek ve výši stanovené valnou hromadou HORCE a byla jí přijata za člena na návrh výkonného výboru
c)    čestné členství

2.    Členem HORCE může být osoba jakékoliv národnosti, rasy, státní příslušnosti a vyznání, která hodlá v rámci HORCE působit nebo působit v jeho prospěch a dodržovat jeho stanovy.

3.    O přijetí člena rozhoduje valná hromada HORCE na základě návrhu výkonného výboru a souhlasu navržené osoby u čestného členství.

4.    Činným nebo přispívajícím členům HORCE může výkonný výbor stanovit půlroční zkušební lhůtu pro přijetí. Po jejím uplynutí výkonný výbor písemně oznámí členu, že je přijat nebo písemně zamítne jeho přihlášku a to i bez udání důvodů.

5.    Členství se prokazuje platným průkazem ČHS. Platnost tohoto průkazu se ročně obnovuje zaplacením příspěvku nejpozději do 31. března toho roku.

6.    Zakládajícím či přispívajícím členem HORCE může být také právnická osoba.

7.    Členství zaniká:
a)    vystoupením
-    člen může z HORCE vystoupit na základě svého dobrovolného rozhodnutí formou doporučeného dopisu výkonnému výboru
b)    vyškrtnutím
-    jestliže člen HORCE nezaplatí příspěvek nejpozději do 31. března toho roku, bude vyškrtnut pro neplnění základních povinností člena.
c)    vyloučením
-    pokud člen:
c1) závažným způsobem porušil kázeň HORCE
c2) opětovně porušil kázeň, ačkoliv byl již předtím  pro její porušení napomenut
c3) jedná proti zájmům HORCE
c4) provinil se svým jednáním proti myšlenkám cti, humanismu a demokracie
c5) závažným způsobem nebo opakovaně porušil tyto stanovy
d)    úmrtím člena

8.    Rozhodnutí o zániku členství v HORCE vyškrtnutím či vyloučením musí být doručeno osobně nebo doporučeně poštou. Vyškrtnutý nebo vyloučený člen se může odvolat k následující valné hromadě, odvolání nemá však odkladný účinek.

9.    Zánikem členství vystoupením, vyškrtnutím nebo vyloučením nezaniká povinnost zaplacení příspěvku HORCE nebo jiné dlužné částky HORCE. Výkonný výbor může rozhodnout o jejich vymáhání soudní cestou.

 

HLAVA VI. — ČLENSKÁ PRÁVA


1.    Člen HORCE má právo:
a)    účastnit se sportovní i společenské činnosti HORCE
b)    účastnit se valné hromady HORCE
c)    účastnit se schůze výkonného výboru, jedná-li se o jeho osobě
d)    uplatňovat své názory, kritiku a návrhy na výkonný výbor nebo valnou hromadu. Orgán, na který se člen HORCE obrátí, je povinen do 30 dnů věc projednat a rozhodnout nebo v téže době sdělit, do jaké doby bude věc projednána a rozhodnuta. Na zasedání orgánu je nutno stěžovatele přizvat. V jednání lze pokračovat bez jeho přítomnosti pouze v případě, pokud se zasedání bez omluvy nezúčastní nebo pokud nepožádá, aby bylo jednáno bez jeho přítomnosti
e)    vyžadovat zprávy o činnosti HORCE a jeho hospodaření
f)    hlasovat, volit a být volen do výkonného výboru
g)    využívat výhod vyplývajících z členství v HORCE včetně podílu na hmotných výhodách, plynoucích že členství podle míry účasti člena na činnosti HORCE
h)    využívat zařízení a prostory HORCE dle platného provozního řádu


2.    Právo hlasovat, volit a být volen mají pouze členové zakládající, činní a přispívající po dovršení 18 let věku. Čestný člen má právo volit.

3.    Členové zakládající a přispívající mají právo navrhnout valné  hromadě po jednom členu do výkonného výboru.

4.    Členové, kteří nevyrovnali své povinnosti vůči HORCE za poslední kalendářní rok, nemají hlasovací právo.

HLAVA VII. — ČLENSKÉ POVINNOSTI


1.    Člen HORCE má povinnost:
a)    dodržovat stanovy, rozhodnutí výkonného výboru a valné hromady HORCE a poskytovat potřebnou součinnost při plnění úkolů
b)    dodržovat pravidla pro organizování sportovní činnosti a pravidla sportovní činnosti, dále pokyny cvičitelů, rozhodčích a správců skalních oblastí
c)    řádně, svědomitě, nestranně a nezištně vykonávat svěřené funkce
d)    šetřit a chránit majetek HORCE, dbát o jeho řádnou údržbu, zvelebování a rozšiřování
e)    platit členské příspěvky a jiné uložené platby ve stanovené době a výši
f)    propagovat HORCE
g)    dodržovat zásady sportovní etiky a morálky a vždy se chovat tak, aby nepoškodil dobré jméno a čest HORCE

2.    Od povinnosti zaplatit příspěvky HORCE jsou osvobozeni členové čestní.

HLAVA VIII. — ORGÁNY ODDÍLU


Orgány  HORCE jsou:   
a)    valná hromada
b)    výkonný výbor
c)    předseda

HLAVA  IX. — VALNÁ  HROMADA


1.    Výkonný výbor HORCE svolává zpravidla ke konci roku valnou hromadu HORCE, která:
a)    je nejvyšším orgánem HORCE
b)    schází se jednou ročně
c)    řídí se schváleným jednacím řádem
d)    mimořádnou valnou hromadu lze svolat na základě návrhu 1/3 členů HORCE nebo 2/3 většiny výkonného výboru
e)    mimořádná valná hromada se musí sejít nejdéle do 3 měsíců od konečného návrhu členů HORCE či výkonného výboru

2.    Výkonný výbor HORCE je povinen písemně, nebo el. poštou formou SMS a e-mail, pozvat všechny členy HORCE nejméně 10 dní před začátkem valné hromady a oznámit jim program jednání.

3.    Právo účastni na valné hromadě mají:
a)    zakládající, činní, přispívající členové HORCE s hlasem rozhodujícím
b)    čestní členové HORCE s hlasem poradním

4.    Jednání valné hromady zejména:
a)    schvaluje změny a doplňky stanov
b)    projednává zprávu činnosti a hospodaření HORCE za minulý rok a schvaluje plán činnosti a rozpočet pro rok příští
c)    projednává zprávu revizorů a jejich činnosti
d)    na období dvou let volí:
d1) předsedu
d2) výkonný výbor ve složení: místopředseda, hospodář, správce materiálu, hlavní trenér – cvičitel
d3) jednoho náhradníka pro výkonný výbor
d4) dva revizory účtů
a také je odvolává
e)    stanoví výši příspěvku pro příslušný rok a způsob jejich placení
f)    přijímá čestné členy HORCE
g)    rozhoduje o vstupu nebo členství HORCE v jiných organizacích
h)    plní úkoly odvolacího orgánu proti rozhodnutí výkonného výboru nebo smírčího soudu HORCE
i)    rozhoduje o zrušení HORCE a o způsobu likvidace jeho majetku

5.    Valná hromada je oprávněna přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodujícím. K přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

6.    Nesejde-li se v hodinu danou výkonným výborem valná hromada schopná přijímat usnesení, koná se za 1 hodinu na témže místě a s týmž programem druhá valná hromada bez ohledu na počet přítomných členů. O věcech nezařazených na program prvé valné hromady se nemůže druhá valná hromada usnášet.

HLAVA X. — VÝKONNÝ VÝBOR


1.    Výkonný výbor HORCE volený valnou hromadou HORCE :
a)    je výkonným orgánem v době mezi volebními obdobími
b)    je čtyřčlenný – místopředseda, hospodář, správce materiálu a hlavní trenér – cvičitel, s jedním náhradníkem
c)    1x ročně zajišťuje revizi hospodaření

2.    Jednání výkonného výboru HORCE svolává předseda HORCE podle potřeby, nejméně však 2x ročně. Předseda se jednání výkonného  výboru účastní, jeho hlas má při jednání výkonného výboru stejnou váhu jako hlasy ostatní.

3.    Výkonný výbor řídí činnost HORCE a přijímá rozhodnutí ve všech věcech, které nejsou vyhrazeny valné hromadě nebo smírčímu soudu.

4.    Výkonný výbor je oprávněn přijímat usnesení, jsou-li přítomni při jednání kromě předsedy a místopředsedy alespoň dva členové výboru HORCE. Pro přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných, rovnost hlasů znamená zamítnutí návrhu.

5.    Uvolní-li se během roku místo některého ze členů výkonného výboru, nastupuje na jeho místo náhradník.

6.    K zajištění organizace sportovního výcviku členů HORCE výkonný výbor zřizuje trenérskou radu.

HLAVA XI. — PŘEDSEDA


1.    Předseda HORCE volený valnou hromadou HK Rce:
a)    zastupuje HORCE a výkonný výbor navenek
b)    je oprávněný jednat jménem HORCE  ve všech věcech
c)    je odpovědný výkonnému výboru a valné hromadě
d)    v době mezi zasedáními valné hromady může být z funkce odvolán pouze v případě prokázaného disciplinárního provinění 2/3 většinou všech členů výkonného výboru HORCE (včetně náhradníka), stejnou většinou je volen nový předseda, který bude HK Rce zastupovat do nejbližší valné hromady

2.    Funkce předsedy HORCE vykonává místopředseda v případě:
a)    odstoupení a odvolání předsedy
b)    nepřítomnosti předsedy
c)    úmrtí předsedy


HLAVA XII. — TRENÉRSKÁ RADA


1.    Trenérskou radu HORCE ustavenou výkonným výborem HORCE tvoří trenéři  nebo také cvičitelé dobrovolní i v pracovně právním vztahu k HORCE, schválení výkonným výborem.

2.    V čele trenérské rady stojí hlavní trenér, který řídí její činnost a výkonnému výboru se za ní zodpovídá.

3.    Ve výkonném výboru je trenérská rada zastoupena hlavním trenérem s hlasem rozhodujícím. Jednání výkonného výboru se mohou zúčastnit další členové trenérské rady s hlasem poradním.

HLAVA  XIII. — SMÍRČÍ  SOUD


1.    Spory mezi členy HORCE navzájem řeší smírčí soud, do něhož obě strany sporu zvolí po dvou důvěrnících, jímž předseda je pátý, důvěrníky společně zvolený.

2.    Neshodnou-li se důvěrníci na osobě předsedy, zastává tuto funkce předseda HORCE.

3.    Proti rozhodnutí smírčího soudu je možné odvolání k valné hromadě. Odvolání nemá odkladný účinek.

HLAVA XIV. — REVIZOŘI


1.    Revizoři HORCE zvolení valnou hromadou HORCE mají právo revidovat kdykoliv veškeré účetní knihy a doklady.

2.    Revizoři  mají povinnost:
a)    provést revizi nejméně 1x za rok
b)    podat zprávu  o výsledcích každé revize výkonnému výboru a valné hromadě HORCE

3.    Revizoři vykonávají svou činnost nezávisle na valné hromadě, výkonném výboru, předsedovi a ostatních činovnících HORCE.

HLAVA  XV. — MAJETEK  A  HOSPODAŘENÍ


1.    Majetek HORCE tvoří:
a)    finanční fondy
b)    movitý a nemovitý majetek
c)    pohledávky a jiná majetková práva

2.    Zdroje majetku HORCE tvoří zejména:
a)    majetek převedený z vlastnictví TJ Spartak Roudnice nad Labem, dále Horolezeckého oddílu TJ Spartak Roudnice nad Labem anebo Českého svazu tělesné výchovy do vlastnictví HORCE
b)    příspěvky a jiné platby nebo dary členů HORCE
c)    výnosy ze sportovních, kulturních a společenských akcí
d)    příjmy z podnikatelské činnosti
e)    příjmy ze zahraničně-hospodářské činnosti
f)    dotace, příspěvky a dary jiných subjektů


3.    Hospodaření HORCE se řídí ročním plánem činnosti a rozpočtem schváleným valnou hromadou HORCE.

4.    Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu mohou disponovat předseda a hospodář HORCE, popřípadě další, předsedou pověřený člen výkonného výboru HORCE.

5.    O nabývání, pozbývání a převodech movitého  i nemovitého majetku mimo obvyklé hospodaření a o výdajích v rámci disponibilních zdrojů, mimo schválený plán a rozpočet rozhoduje výkonný výbor.

6.    K plnění svých úkolů a dosahování finančních zdrojů může  výkonný výbor zřídit hospodářské zařízení či podnik.

HLAVA XVI. — SYMBOLIKA


Návrh nové symboliky HORCE bude předložen valné hromadě výkonným výborem HORCE ke schválení koncem roku 2007.

HLAVA XVII. — ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tyto stanovy byly vypracovány přípravným výborem 20. prosince 1993 a předloženy k registraci na
                    Ministerstvo vnitra ČR dne 14.2. 1994

by Zdeněk „Fábera“ Němec last modified 2008-05-22 22:28
« January 2022 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Log in


Forgot your password?
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System